Iako fluorid ostaje u vodi za piće kojom se služe milioni ljudi širom sveta, mnoge zajednice, pa čak i čitave zemlje uklanjaju fluorid iz svoje vode kao način zaštite javnog zdravlja.
Kako su ljudi sve više počeli da preispituju prakse koje su nekada bile prihvaćene bez prave sigurnosne procene, neprekidno se vršilo i konstantno otklanjanje fluorida kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Ove zabrane su odličan primer podizanja svesti na planeti i ljudi su sve više svesni šta šteti, a šta koristi njihovom opštem zdravstvenom stanju.

Pet stvari koje treba da znate o fluoridu:

1. Mnogi opštinski vodovodni sistemi su zagađeni heksafluorosilicilnom kiselinom (H2SiF6)

Naše vlade su dozvolile da ovaj toksični industrijski otpad, nusprodukt bude u našim vodovodnim sistemima, vise od 60 godina. Ali zašto bi bilo ko želeo da doda supstancu koja je nusproizvod aluminijuma, đubriva, čelika i nuklearne industrije u vodu? Heksafluorosilicilna kiselina se prvenstveno dobija iz rude fosfata i industrijske proizvodnje. U pitanju je nus-proizvod iskopane rude stene koji je smešten u velikim rezervoarima sumporne kiseline, kako bi se otklonili zagađivači koji su se prethodno nalazili u steni. Ova praksa je rezultirala ne samo u zagađenju naše vode za piće već i ugrožavanju životne sredine i nanošenju štete mnogim staništima kao i životinjama koje su živele u njima. Industrijski toksični otpad je dospeo u našu vodu za piće usled neodgovornog otklanjanja industrijskih zagađivača, kao skriveni način mega korporacija da se otarase zagađivača (poput arsena, olova, žive i silicijum fluorida, između ostalog) sa kojima nisu znali šta da rade. Kada nuklearna industrija i industrija aluminijuma, đubriva, čelika nisu mogle ispuniti određene ekološke propise koji su im nametnuti, oni su tražili kreativan način da uklone ovaj otpad- i pogodite gde je završio?

Što više ljudi nauči šta je zaista fluorid i da nije u pitanju samo fluorid koji nastaje na prirodan način a koji pristalice fluorizacije pokušavaju da promovišu, povećaće se i kolektivna svest da to nema nikakve koristi za našu vodu za piće.

2. Fluor je zabranjen u mnogim zemljama sa pravom.

Centar za kontrolu bolesti u SAD-u, propagirao je fluorizaciju vodovoda kao „jednu od deset najboljih javnih zdravstvenih dostignuća 20.veka.“ SAD ima više fluorisane vode nego bilo koja druga zemlja na svetu usled ove obmanjujuće kampanje. Većina razvijenih zemalja, industrijalizovanih nacija ne fluorizuje svoju vodu. Ovo uključuje Austriju, Belgiju, Dansku, Finsku, Francusku, Nemačku, Grčku, Japan, mnoge zajednice u Australiji, Island, 90% Velike Britanije, Španiju, Škotsku, Norvešku, Švajcarsku, Vindsor, Kanadu, kao i mnoge druge koje znaju da je fluorizacija toksična za ljudsko zdravlje.

3. Fluorid je zagađivač vazduha koji udišete – ne samo vode koju pijete.

Bivši potpredsednik i viši hemičar Agencije za zaštitu životne sredine sa sedištem u SAD-u Dr. Vilijam Hirzi, nazvao je fluorid zagađivačem. „Ako ova materija izađe u vazduh; to je zagađivač; Ako ode u reku, zagađivač je: ako izađe u jezero i tada je zagađivač, ali ona odlazi pravo u vaš sistem vode za piće a onda to navodno nije zagađivač. Neverovatno.“
Jedan od najprestižnijjih recenzenata medicinskih časopisa, priznao je da je fluorid neurotoksin. Ova supstanca može da izazove sve vrste usporavanja u razvoju kod dece i demencije kod starijih osoba.

Sažetak publikacije glasi:
„Neurorazvojni poremecaji, uključujući autizam, deficit pažnje, poremećaj hiperaktivnosti, disleksiju i druga kognitivna oštećenja, utiču na milione dece širom sveta i izgleda da su u stalnom porastu. Među poznatim uzrocima koji preovlađuju u nastanku i raprostranjenosti ovih poremećaja su industrijske hemikalije koje povredjuju mozak u razvoju.
2006. godine, radili smo sistematski pregled i identifikovali pet industrijskih hemikalija koje deluju kao razvojni neurotoksini: olovo, metil živa (uobičajeni sastojak u vakcinama), polihlorovani bifenili, arsen i toluen. Od 2006.godine epidemiološke studije su dokumentovale šest dodatnih razvojnih neurotoksina- mangan, fluorid, hlorpirifos, dihlor-difenil-trihloretan, tetrahlor-etilen i polibromirani difenil-eteri. Pretpostavljamo da je još više neurotoksina koji ostaju neotkriveni.
Za kontrolu pandemije razvojne neurotoksičnosti, predlažemo globalnu strategiju prevencije. Potrebno je poći od pretpostavke da neispitane hemikalije nisu bezbedne za razvoj mozga, stoga hemikalije u postojećoj upotrebi i sve nove hemikalije moraju biti testirane na razvojnu neurotoksičnost. Kako bi uskladili ove napore i ubrzali primenu nauke u prevenciji, predlažemo hitno formiranje novog međunarodnog klirinškog zavoda.“

Pored toga, velika studija sa Harvarda, potvrđuje da fluorid smanjuje IQ.

4. Fluorid sprečava prisustvo važnih jedinjenja

Poznati američki biohemicar, Dr. Dean Burk, otkrio je da je biotin, hemijski neophodan za pravilan rast ćelija, proizvodnju masnih kiselina, kao i metabolizam masti i aminokiselina (ćelijskog disanja), onemogućen i ne može da ispolji svoje dejstvo usled prisustva fluorida i drugih toksina. Dr. Burk je bio glavni šef i hemičar u Nacionalnom institutu za rak u okviru Nacionalnog instituta za zdravlje pod Departmanom zdravstva i ljudskih resursa. Takođe, bio je šef citohemije u laboratoriji instituta. On je čak osvojio nagradu Hilderbrand 1952. godine za svoj rad na fotosintezi i Gerhard Domagk nagradu 1965.godine za svoj razvoj postupaka za razlikovanje normalne ćelije i ćelije oštećene rakom. Bio je veoma sposoban i eminentan u naučnim krugovima .
U radu koji je napisao na temu disocijacije-razlaganja enzima, prokomentarisao je:
„U suštini stvari, fluorid uzrokuje više smrtnih slučajeva od raka kod ljudi, nego bilo koja druga hemikalija. Kada imate moć, ne morate da govorite istinu.
To je pravilo koje važi na ovom svetu, generacijama. Veliki je broj ljudi koji ne govori istinu, kada su na vlasti i na rukovodećim pozicijama. Upotreba fluorida ravna je javnom ubistvu odnosno društvenoj propasti u velikim razmerama. To je jedan od najubedljivijih naučnih i bioloških dokaza na koji sam naišao tokom 50 godina koje sam proveo u oblasti istraživanja raka.“

5. Fluorid se već nalazi u vašoj pasti za zube, tečnosti za ispiranje usta i drugim proizvodima

Ja lično biram zubnu pastu bez fluorida, ali zašto u svetu to treba da se dodaje u vodosnabdevanju ukoliko milioni Amerikanaca još uvek peru zube sa fluorisanim proizvodima? Fluorid se takođe prirodno javlja u vodi ali u znatno manjoj meri.

Jedan od najboljih načina da tu nezgodnu supstancu izbacite iz vaše vode za piće, jeste kroz proces, nazvan “obrnuta osmoza”.
Postoji više sistema filtracije vode u domaćinstvima, koji prečišćavaju vodu u više faza, uništavajući fluorid i druge toksine iz vode pre nego što je pijete. Takođe možete kupiti flaširanu vodu u mnogim prodavnicama zdrave hrane koja je filtrirana kako bi fluorid bio otklonjen.

Osloboditi se fluorida je lakše nego sto mislite!